WIM.431.1.2.2013 ROZSTRZYGNIĘTY Zmiana SIWZ - projekt pola wzlotów

publikacja: 12.09.2013 13:12:00 (Administrator)

Nr ewidencyjny: WIM.431.1.2.2013
Termin składania ofert: 18.09.2013 12:00:00, pokój: Port Lotniczy Szymany
Termin otwarcia ofert: 18.09.2013 12:30:00, pokój: Port Lotniczy Szymany

 

ZMIANA SIWZ

/prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu/

 

I. Zamawiający, działając na zasadzie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy na usługi pn.:

 

„projekt pola wzlotów lotniska w Szymanach wraz z projektem drogi dojazdowej od drogi  nr 57 do planowanego terminala pasażerskiego.”

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze zm.)

 

w następującym zakresie:

 

1) w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ skreśla się pkt. g) (ostatni) w dotychczasowym brzmieniu:

 

„g)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.”

2) Rozdział IX ust. 2 pkt. 2 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie

„2) w ust. i) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, ustawy;”

 

3) Rozdział IX ust. 2a SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„2a. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. „

 

II. Jednocześnie działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 13.08.2013 pod numerem 2013/S 156-273099 w stosownym zakresie poprzez przekazanie właściwego ogłoszenia zmieniającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – przekazane ogłoszenie zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

 

 WSTECZ

Copyright © 2015 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

27.03.2015

Informacja z otwarcia ofert - dot. post. WIM.431.10.3.2014

Zaprojektowanie i wykonanie  instalacji systemu kontroli dostępu wraz z wyposażeniem służb lotniska  oraz  przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu   w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”  

19.03.2015

Budowa nowej linii kolejowej do Terminala

Trwa budowa nowego odcinka linii kolejowej...

Archiwum aktualności